Sunday, August 27, 2017

Ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 θα συνεχιστούν και τα 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών αυτό το καλοκαίρι.

Ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 θα συνεχιστούν και τα 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών αυτό το καλοκαίρι.

 μια γελοιογραφία του λέγοντας ένα χαμογελαστό Γη, Η ζωή είναι ωραία!

-        Η φύση είναι η ζωή μας.

-        Όλα για τη Γη.

-       - «Ο μυστικός κόσμος μέσα σου» Συνεργασία με το American Museum of Natural History

Είσοδος ελεύθερη με ραντεβού ομάδα 10 ατόμων https://mfidhmouserron.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html

Friday, August 11, 2017

Is everyone ready to celebrate International #YouthDay 2017 with us?

Is everyone ready to celebrate International #YouthDay 2017 with us? The event will start in one hour at the United Nations Headquarters in New York! Let's find out how Youth can build peace in their communities, and around the world! Tune in at 10am EDT on webtv.un.org!
#Youth4Peace #ActOn2250

Thursday, August 10, 2017

This years International Youth Day is concentrating on Youth Building Peace.

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

This years International Youth Day is concentrating on Youth Building Peace. What does it mean?
Young people are not just the future, they are the present. Today almost half of the world’s population under the age of 24. And they are part of shaping OUR future.
Young people have the voice in our society - it is necessary to let it be heard and encourage them to take action in order to build better - peaceful future for all of us!
Young peacebuilders are young people, who have a wish to change something in their community or contribute to transforming conflicts and they take the action. It can be you, it can be your best friend, it can be anyone around us.
Αυτή η χρονιά η διεθνής ημέρα νεολαίας επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ειρήνης των νέων. Τι σημαίνει αυτό;

Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον, είναι το παρόν. Σήμερα σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού κάτω των 24. ετών και είναι μέρος της διαμόρφωσης του μέλλοντος μας.
Οι νέοι έχουν τη φωνή στην κοινωνία μας - είναι αναγκαίο να το αφήσουμε να ακουστεί και να τους ενθαρρύνουμε να αναλάβουν δράση προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο - ειρηνικό μέλλον για όλους μας!

Οι νέοι ειρηνευτές είναι νέοι, οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν κάτι στην κοινότητά τους ή να συμβάλουν στη μεταμόρφωση των συγκρούσεων και να αναλάβουν δράση. Μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι ο καλύτερός σου φίλος, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε γύρω μας.

Wednesday, July 12, 2017

"Shake your mind, share your life!" in Pignola, Italy from 9th to 14th of August.

YOUTH EXCHANGE IN ITALY IS WAITING FOR GREEK PARTICIPANTS!
We are looking for participants for youth exchange "Shake your mind, share your life!" in Pignola, Italy from 9th to 14th of August.
If you want to spend one week in Italy while discovering local area and its art-historical places, creating informational materials about your experience, meeting new people.
We are searching for 22 participants between ages 18-25 + 2 group leaders.
Participation fee for the project is 30€. Erasmus+ programme will reimburse 170€ of your travel costs.
If you want to have adventurous and creative week in Italy, please send your application attached to praxis@praxisgreece.com

Σχόλια

Tuesday, June 27, 2017

Youth Exchange «NEGOTIATING IDENTITY – ALTERNATIVE STRATEGIES OF COMMUNICATING YOUTH» from 10 – 17.07.2017

Project will include 7 participants from each partner aged 15-19 and 2 accompanying person
Accommodation is arranged in the hotel in Pristina.
Traveling will be by bus from Serres to Pristina.

send your filled application form to this email praxis@praxisgreece.com ( not at FB)
There has been realized exchanges among the neighboring countries, in certain periods of history, except for claims of individuals but inter-state protocols. However, except in certain periods they have been in collective or individual migrations. This history has led to a significant impact on the realities of individuals and society. People living in the soil for many years , the neighbors and mixed separated from culture to sustain the effects of a mixed culture of the society in which they went to go to a homogeneous society or caused to move in. Therefore, even if the result of many years, these groups continue their still some habits or affected. These effects lasted over many years, and despite the passage Exchange /the differences in communication other than immigration groups are thought to continue generations to come. With this project, young people, exchange /migration to the next generation of grandchildren suffered, these young people currently living in different countries come together, this project is intended to be carried out due to the opportunity to uncover the common social and cultural structure.
Project conducting presentations, group work, drama and collaborative learning methods will be used during the exchange. Young people to get to know each other come together with this project, to establish lasting friendships, to create a common ideals, they can empathize and most importantly, it is thought to act to destroy prejudices. Peace with history and cultural diversity will be a long -term contribution of this project to educate generations who are considered as an asset.
Ανταλλαγή νέων "διαπραγματεύσεων ταυτότητα - εναλλακτικές στρατηγικές επικοινωνίας των νέων" από το 10-17.07.2017
Το έργο θα περιλαμβάνει 7 συμμετέχοντες από κάθε εταίρο ηλικίας 15-19 και 2 ετών που συνοδεύει
Τα καταλύματα είναι τοποθετημένα στο ξενοδοχείο στην πρίστινα.
Τα ταξίδια θα είναι με λεωφορείο από τις Σέρρες στην πρίστινα.Στείλτε τη φόρμα εφαρμογής σας σε αυτό το email praxis@praxisgreece.com (όχι στο fb)
Έχουν πραγματοποιηθεί ανταλλαγές μεταξύ των γειτονικών χωρών, σε ορισμένες περιόδους ιστορίας, εκτός από τους ισχυρισμούς των ατόμων αλλά και των μεταξύ πρωτοκόλλων. Ωστόσο, εκτός από ορισμένες περιόδους, ήταν σε συλλογικές ή μεμονωμένες μεταναστεύσεις. Αυτή η ιστορία έχει οδηγήσει σε σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματικότητα των ατόμων και της κοινωνίας. Οι άνθρωποι που ζουν στο έδαφος για πολλά χρόνια, οι γείτονες και μικτή χωρίσει από τον πολιτισμό για να διατηρήσουν τα αποτελέσματα μιας μικτή κουλτούρας της κοινωνίας στην οποία πήγαν να πάνε σε μια ομοιογενή κοινωνία ή να προκάλεσε. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν το αποτέλεσμα πολλών ετών, αυτές οι ομάδες συνεχίζουν να έχουν κάποιες συνήθειες ή επηρεάζονται. Οι επιπτώσεις αυτές κράτησε για πολλά χρόνια, και παρά την ανταλλαγή πέρασμα / οι διαφορές στην επικοινωνία εκτός από τις ομάδες μεταναστών, θεωρείται ότι συνεχίζουν τις γενιές να έρχονται. Με αυτό το σχέδιο, οι νέοι, η ανταλλαγή / η μετανάστευση στην επόμενη γενιά των εγγόνια υπέφεραν, αυτοί οι νέοι που ζουν σήμερα σε διαφορετικές χώρες έλα, το έργο αυτό προορίζεται να πραγματοποιηθεί λόγω της ευκαιρίας για την αποκάλυψη της κοινής κοινωνικής και πολιτιστικής δομής.
Το έργο που θα διεξαγάγει παρουσιάσεις, ομαδική εργασία, δράμα και συνεργασίας μεθόδους μάθησης θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής. Οι νέοι που θα πρέπει να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον να έρθουν μαζί με αυτό το έργο, να δημιουργήσουν μόνιμες φιλίες, να δημιουργήσουν κοινά ιδανικά, μπορούν να συμπάσχω και το πιο σημαντικό, θεωρείται ότι ενεργεί για να καταστρέψει τις προκαταλήψεις. Η Ειρήνη με την ιστορία και την πολιτιστική πολυμορφία θα αποτελέσει μακροπρόθεσμη συμβολή αυτού του προγράμματος για την εκπαίδευση των γενεών που θεωρούνται ως στοιχείο του ενεργητικού.

Youth Exchange in CYPRUS  Project title: E.S.C.A.P.E (Europe Shares Cultural And Peace Education) 25/8-2/9-2017

Participant’s age 15-25 years old
H ιδέα του προγράμματος E.S.C.A.P.E. προέκυψε από δύο διαφορετικές παραμέτρους, που άπτονται των ενδιαφερόντων και των ενασχολήσεων των μελών μας. 
Η πρώτη παράμετρος ήταν η καθιστική, άπραγη και νωχελική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, και κυρίως της νεολαίας, μπροστά σε έναν υπολογιστή ή μία τηλεόραση, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική, συναισθηματική αλλά και ψυχοσωματική του υγεία.
Η δεύτερη παράμετρος αφορά την αισθητή απομάκρυνση του νέου, κυρίως, ανθρώπου από την πολιτιστική του κληρονομιά υπό την κατακλυσμιαία εξάπλωση παγκοσμιοποιημένων μορφών και πτυχών ζωής.
Η σκέψη ότι ο χορός και το τραγούδι αποτελεί καταλύτη αντιμετώπισης των δύο παραπάνω φαινομένων (σωματική άσκηση με ευχάριστο τρόπο τόσο για το σώμα όσο και την εσωτερική διαύγεια αλλά και επαναπατρισμό στις ξεθωριάζουσες πολιτιστικές ρίζες μας) αποτέλεσε κύρια πηγή έμπνευσης για την υποβολή του παρόντος σχεδίου προγράμματος. Η δυναμική προοπτική του αγγίζει και το διαπολιτισμικό αντάμωμα έναντι της διαφορετικότητας, την στοχευμένη προσέγγιση θεμάτων ανοχής, σεβασμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού.

Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις στέλνεις συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής
Μονο στο μαιλ praxis@praxisgreece.com ( όχι στο FB)
Για τα μέλη της ΠΡΑΞΙΣ η συμμετοχη είναι 30 ευρω.

The primary themes are :
a) to foster mutual understanding between young people from countries that have experienced a troubled past and currently affected by conflict or poverty
b) to promote European cooperation in the youth field. The project aims to increase the awareness of participants in relation to cultural traditions, society and youth-related issues in other European countries. It will have a wide ranging content so as to promote inclusion, personal learning and life enhancing experiences. It will also encourage participants to understand the social consequences of local or international conflict and to make recommendations for Shared Futures on a local and European basis.
c) to encourage participants to be more active, healthier and respectful citizens
d) to develop personal skills, confidence levels and social input, that will have a positive impact on their communities.

The project will be a combination of educational visits, development workshops, outdoor activities and groupwork sessions. It will also aim to give participants an insight into the benefits of European co-operation and to establish a working partnership for future projects.
The project will involve 2 groups of young people who will jointly participate in a programme of activities and educational events that will encourage active European Citizenship, increased levels of community participation, youth integration and greater awareness of cultural diversity.

Tuesday, May 16, 2017

TRAINING COURSE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 Το πρόγραμμα Erasmus Plus Youth Exchange στην Ιταλία με θέμα το storytelling ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά συμμετείχα σε τέτοιο πρόγραμμα και δεν ήξερα αν θα μ' άρεσε. Τελικά όχι απλά μου άρεσε αλλά ενθουσιάστηκα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι γνώρισα άτομα από διάφορες χώρες, από Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία. 


Συνεργαστήκαμε μέσω του training course , συζητήσαμε και ανταλλάξαμε ιδέες απόψεις και τεχνικές. Διαπίστωσα ότι παρά τις διαφορές ως προς τις χώρες μας είχαμε πολλά κοινά. Ταιριάξαμε σε πολλά πράγματα. Μέσω ασκήσεων μάθαμε τεχνικές για το storytelling και δημιουργήσαμε κείμενα ή ιστορίες χωρισμένοι σε ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν φανταστική εμπειρία. 


Πέρα από την ανταλλαγή ιδεών και τεχνικών ως προς το θέμα έμαθα για την ιταλική κουλτούρα, για τους ανθρώπους, για τα φαγητά και τη γλώσσα τους. Κάναμε εκδρομές σε διαφορές πόλεις της Ιταλίας για να δούμε το Ιταλικό πολιτισμό, τα αρχαία μνημεία τους, την ιταλική αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά φαγητά τους.

Ήρθαμε έτσι πιο κοντά. Μέσα σε λίγες μέρες απέκτησα πολλούς φίλους με τους οποίους κρατώ κάποιες επαφές, έμαθα λίγα ιταλικά και απέκτησα κάποιες γνώσεις για το storytelling. Θα ήθελα να μου τύχει ξανά η ευκαιρία να πάρω μέρος σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Αυτές είναι κάποιες φωτογραφίες από το πρόγραμμα.